Quality policy

ISO 9001

QUALITY MANAGEMENT

Environmental policy

ISO 14001

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

We are

specialists in the cleaning and maintenance of all types of buildings and spaces,

both public and private.

We offer solutions

adjusted to technological innovations and we prepare

work plans

that include actions, frequencies and audits of the work done.

Content is not available.
Please enable cookies by clicking OK on banner

© Copyright 2021 Comercial Elmin,S.L. All rights reserved | Web design by Social Pime | Privacy policy and terms of use

Vigilància de la salut i seguretat laboral

El protocol fixa els següents requisits:

  • Revisions mèdiques que declarin apte al treballador.
  • Formació i informació de PRL que el capaciti per fer-se responsable de la seva pròpia seguretat.
  • Lliurament d'EPIS específics per a llocs de treball i/o serveis en entorns amb una càrrega bacteriològica alta.

Formació continua

Capacitació professional bàsica

Gammes de productes, nivells de PH, usos de químics i codificació de colors de baietes.

Processos de treball

Criteris bàsics:

neteja de dalt a baix i de dins a fora i fases seqüencials dels rogrames de neteja i explicació de l'especificitat de cadascuna d'elles segons la tipologia de centre.

Tècniques de neteja mecanitzada:

conceptes elementals de mecànica, usos de químics adaptats a màquines i compliment de rendiments de treball estàndard.

Pràctiques mediambientals en el treball

Consum sostenible dels recursos i implantació de pautes de reciclatge de residus integrats en el sistema concebuts i utilitzat pels clients.

Rehabilitació psicoemocional

Atenenent les necessitats de la plantilla contractada, l'empresa organitza regularment sessions a on es donen indicacions bàsiques i consells orientats a reforçar l'autoestima professional i personal i la cohesió grupal.

If you continue browsing this website, you agree to use cookies. More information

The cookies settings on this website are defined as "allow cookies" in order to offer you a better browsing experience. If you continue to use this website without changing your cookie settings or clicking "OK" we will understand that you agree to it.

Close